Tactical Urbanism*

Voetgangers pleinen. Parklets. Pop-up fietspaden.

Of je nu in een grote of kleine gemeenschap woont, je hebt het waarschijnlijk zelf gezien. Steden over de hele wereld gebruiken flexibele en kortetermijnprojecten om langetermijndoelen met betrekking tot straatveiligheid, openbare ruimte en meer te bevorderen.

Bij tactische stedenbouw draait alles om actie. Ook bekend als DIY Urbanism, Planning-by-Doing, Urban Acupuncture of Urban Prototyping, deze benadering verwijst naar een stad, organisatie en / of door de burger geleide benadering van buurtopbouw met behulp van kortetermijn-, goedkope en schaalbare interventies om verandering op lange termijn te katalyseren.

Voorbeelden hiervan zijn goed zichtbare en geformaliseerde inspanningen, zoals het Plaza-programma van New York, of kleinschalige “demonstratieprojecten” (meestal 1 tot 7 dagen). Tactische urbanismeprojecten kunnen worden geleid door overheden, non-profitorganisaties, grassroots-groepen of gefrustreerde bewoners. Hoewel de mate van formaliteit kan variëren, hebben Tactical Urbanism-projecten hetzelfde doel: goedkope materialen gebruiken om te experimenteren met en input te verzamelen over mogelijke veranderingen in het straatontwerp.

In het afgelopen decennium is Tactical Urbanism een ​​internationale beweging geworden die een diepgaande verandering teweegbrengt in de manier waarop gemeenschappen denken over projectontwikkeling en -uitvoering.

LumiGuide ondersteunt Tactical Urbanism-acties met betrekking tot mobiliteit en leefbaarheid in steden. Laat het ons weten als je hulp nodig hebt bij het opzetten van je eigen interventie!

* Tekstbron: http://tacticalurbanismguide.com/about/

2019-11-27T16:18:05+01:00November 27th, 2019|Co-Creation, Tactical Urbanism|

Tactical Urbanism*

Pedestrian Plazas. Parklets. Pop-up Bike Lanes.

Whether you live in a community large or small, you’ve likely seen it for yourself. Cities around the world are using flexible and short-term projects to advance long-term goals related to street safety, public space, and more.

Tactical Urbanism is all about action. Also known as DIY Urbanism, Planning-by-Doing, Urban Acupuncture, or Urban Prototyping, this approach refers to a city, organizational, and/or citizen-led approach to neighborhood building using short-term, low-cost, and scalable interventions to catalyze long-term change.

Examples include highly-visible and formalized efforts, such as New York’s Plaza Program, or smaller-scale “demonstration projects” (typically lasting 1 to 7 days). Tactical Urbanism projects can be led by governments, non-profits, grassroots groups, or frustrated residents. Though the degree of formality may vary, Tactical Urbanism projects share common goal of using low-cost materials to experiment with and gather input on potential street design changes.

Over the past decade Tactical Urbanism has become an international movement, bringing about a profound shift in how communities think about project development and delivery.

LumiGuide supports Tactical Urbanism actions with regards to mobility and livability in cities. Let us know if you need any help setting up your own interventions!

* Text source: http://tacticalurbanismguide.com/about/ 

2019-11-27T16:18:51+01:00January 13th, 2019|Co-Creation, Tactical Urbanism|

Privacy Policy  |  Terms of Service

CO2 Performance Ladder

Klik op het plaatje voor meer informatie.

Sustainable Development Goals

Klik op het plaatje voor meer informatie.

Go to Top